Selbstmord-Serie: Tausend indische Bauern gehen in den Tod

Bauern-Waisen in Indien: Der Vater hat sich umgebracht - die Familie muss sich überschuldet durch das Leben kämpfen.

Ter zake van huur gelden de huurprijzen die partijen zijn overeengekomen, voorzover uit deze onderafdeling niet anders voortvloeit.

Sie wollen im Internet illegal Geld verdienen?

Kan ik geld verdienen met Skyway? Skyway bestaat uit een aantal bedrijven. De overkoepelende holding is GTI (Global Transport Investment). Daar onder hangen 2 bedrijven: Yumitskiy Corporation waar de technologie, de patenten het intellectueel eigendom is ondergebracht.

Het recht op schadevergoeding krachtens lid 1 komt de verkoper niet toe indien de afwijking betrekking heeft op feiten die hij kende of behoorde te kennen, dan wel haar oorzaak vindt in een omstandigheid die is voorgevallen nadat de zaak aan hem werd afgeleverd. Indien aan de zaak een eigenschap ontbreekt die deze volgens de verkoper bezat, is het recht van de verkoper op schadevergoeding krachtens lid 1 beperkt tot het bedrag waarop hij aanspraak had kunnen maken indien hij de toezegging niet had gedaan.

Op het verhaal krachtens eerdere koopovereenkomsten zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing. De vorige leden zijn niet van toepassing voor zover het betreft schade als bedoeld in artikel 24 lid 2.

De betaling moet geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. Bij een consumentenkoop kan de koper tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht. Van het in de eerste zin bepaalde kan niet ten nadele van de koper worden afgeweken, behoudens bij een standaardregeling als bedoeld in artikel van Boek 6.

Het teveel betaalde geldt als onverschuldigd betaald. Lid 4 is van overeenkomstige toepassing op de koop van deelnemings- of lidmaatschapsrechten die recht geven op het gebruik van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan. De leden zijn niet van toepassing op een koop als bedoeld in artikel 48a onder a.

Wanneer de koper gestoord wordt of goede grond heeft te vrezen dat hij gestoord zal worden door een vordering tot uitwinning of tot erkenning van een recht op de zaak dat daarop niet had mogen rusten, kan hij de betaling van de koopprijs opschorten, tenzij de verkoper voldoende zekerheid stelt om het nadeel te dekken dat de koper dreigt te lijden.

Bij een consumentenkoop verjaart de rechtsvordering tot betaling van de koopprijs door verloop van twee jaren. Heeft de koper de zaak ontvangen doch is hij voornemens deze te weigeren, dan moet hij als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan zorgen; hij heeft op de zaak een retentierecht totdat hij door de verkoper voor de door hem in redelijkheid gemaakte kosten schadeloos is gesteld. De koper die voornemens is een aan hem verzonden en op de plaats van bestemming te zijner beschikking gestelde zaak te weigeren, moet, zo dit geen betaling van de koopprijs en geen ernstige bezwaren of onredelijke kosten meebrengt, deze in ontvangst nemen, tenzij de verkoper op de plaats van bestemming aanwezig is of iemand aldaar bevoegd is zich voor zijn rekening met de zorg voor de zaak te belasten.

Wanneer in de gevallen, in artikel 29 voorzien, de zaak aan snel tenietgaan of achteruitgang onderhevig is of wanneer de bewaring daarvan ernstige bezwaren of onredelijke kosten zou meebrengen, is de koper verplicht de zaak op een geschikte wijze te doen verkopen. Indien de overeenkomst aan de koper de bevoegdheid geeft door aanwijzing van maat of vorm of op andere wijze de zaak te specificeren en hij daarmede in verzuim is, kan de verkoper daartoe zelf overgaan, met inachtneming van de hem bekende behoeften van de koper.

Ingeval de koper met de inontvangstneming in verzuim is, vindt artikel 30 overeenkomstige toepassing. Indien de aflevering van een roerende zaak op een bepaalde dag essentieel is en op die dag de koper niet in ontvangst neemt, levert zulks een grond op tot ontbinding als bedoeld in artikel van Boek 6.

De verkoper kan de koop door een schriftelijke verklaring ontbinden, indien het achterwege blijven van inontvangstneming hem goede grond geeft te vrezen dat de prijs niet zal worden betaald. Indien de verkoper bij een consumentenkoop krachtens een bij die overeenkomst gemaakt beding de koopprijs na het sluiten van de koop verhoogt, is de koper bevoegd de koop door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Voor de toepassing van lid 1 wordt onder koopprijs begrepen het bedrag dat bij het sluiten van de overeenkomst onder voorbehoud van prijswijziging voorlopig als koopprijs is opgegeven.

In geval van ontbinding van de koop is, wanneer de zaak een dagprijs heeft, de schadevergoeding gelijk aan het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs en de dagprijs ten dage van de niet-nakoming. Voor de berekening van deze schadevergoeding is de in aanmerking te nemen dagprijs die van de markt waar de koop plaatsvond, of, indien er geen dergelijke dagprijs is of deze bezwaarlijk zou kunnen worden toegepast, de prijs van de markt die deze redelijkerwijs kan vervangen; hierbij wordt rekening gehouden met verschillen in de kosten van vervoer van de zaak.

Heeft de koper of de verkoper een dekkingskoop gesloten en is hij daarbij redelijk te werk gegaan, dan komt hem het verschil toe tussen de overeengekomen prijs en die van de dekkingskoop. De bepalingen van de twee voorgaande artikelen sluiten het recht op een hogere schadevergoeding niet uit ingeval meer schade is geleden.

De verkoper van een roerende, aan de koper afgeleverde zaak die niet een registergoed is, kan, indien de prijs niet betaald is en in verband daarmee aan de vereisten voor een ontbinding als bedoeld in artikel van Boek 6 is voldaan, de zaak door een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring terugvorderen.

Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van de koper of zijn rechtsverkrijger; de artikelen , , en van Boek 6 zijn van overeenkomstige toepassing. Is slechts de prijs van een bepaald deel van het afgeleverde niet betaald, dan kan de verkoper slechts dat deel terugvorderen. Is ten aanzien van het geheel een deel van de prijs niet betaald, dan kan de verkoper een daaraan evenredig deel van het afgeleverde terugvorderen indien het afgeleverde voor een zodanige verdeling vatbaar is.

In beide gevallen wordt de koop slechts voor het teruggevorderde deel van het afgeleverde ontbonden. In alle andere gevallen van gedeeltelijke betaling van de prijs kan de verkoper slechts het afgeleverde in zijn geheel terugvorderen tegen teruggave van het reeds betaalde. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien ten aanzien van de koper de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, tenzij de koopovereenkomst tot stand is gekomen na de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling.

De bevoegdheid tot terugvordering kan slechts worden uitgeoefend voor zover het afgeleverde zich nog in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd. Tenzij de zaak in handen van de koper is gebleven, vervalt de bevoegdheid tot terugvordering wanneer de zaak overeenkomstig artikel 90 lid 1 of artikel 91 van Boek 3 anders dan om niet is overgedragen aan een derde die redelijkerwijs niet behoefde te verwachten dat het recht zou worden uitgeoefend.

Is de zaak na de aflevering anders dan om niet in vruchtgebruik gegeven of verpand, dan is lid 1 van overeenkomstige toepassing.

De verkoper kan zijn in artikel 39 omschreven bevoegdheid niet uitoefenen, indien de koper voor de volle koopprijs handelspapier heeft geaccepteerd. Bij acceptatie voor een gedeelte van de prijs kan de verkoper die bevoegdheid slechts uitoefenen, indien hij ten behoeve van de koper zekerheid stelt voor de vergoeding van hetgeen de koper uit hoofde van zijn acceptatie zou moeten betalen.

De in artikel 39 omschreven bevoegdheid van de verkoper vervalt, wanneer zowel zes weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, als zestig dagen, te rekenen van de dag waarop de zaak onder de koper of onder iemand van zijnentwege is opgeslagen. Koop op proef wordt geacht te zijn gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de zaak de koper voldoet. Laat deze een termijn, voldoende om de zaak te beoordelen, voorbijgaan zonder de verkoper van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan hij de zaak niet meer weigeren.

Zolang de koop niet definitief is, is de zaak voor risico van de verkoper. De artikelen 46ce en 46f lid 1 zijn niet van toepassing op de koop op afstand van hoofdzakelijk levensmiddelen die worden afgeleverd aan de koper op diens woon- of verblijfplaats of werkplek door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers. Tijdig bij de nakoming van de koop op afstand en, voor zover het niet aan derden af te leveren zaken betreft, uiterlijk bij de aflevering, moeten aan de koper op duidelijke en begrijpelijke wijze schriftelijk of, voor zover het de in de onderdelen a en c-e bedoelde gegevens betreft, op een andere te zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, de volgende gegevens worden verstrekt, behoudens voor zover zulks reeds is geschied voordat de koop op afstand werd gesloten:.

Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie maanden. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen.

In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 kan de verkoper, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de koper geen vergoeding in rekening brengen. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 heeft de koper recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde.

De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding plaatsvinden. Ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1 brengt van rechtswege en zonder dat de koper een boete is verschuldigd de ontbinding mee van een overeenkomst die ertoe strekt dat de verkoper aan de koper ten behoeve van de voldoening van de prijs een geldsom leent. In geval van ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1 heeft de koper tevens het recht een ingevolge een overeenkomst tussen de verkoper en een derde aangegane overeenkomst die ertoe strekt dat de derde aan de koper ten behoeve van de voldoening van de prijs een geldsom leent, zonder boete te ontbinden.

Het verzuim van de verkoper treedt zonder ingebrekestelling in, wanneer de koop op afstand niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij de verkoper heeft gedaan, is nagekomen, behalve voor zover de vertraging de verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.

Indien nakoming onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, moet de koper daarvan zo spoedig mogelijk worden kennis gegeven en heeft hij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving plaatsvinden. Indien in het in lid 2 bedoelde geval de verkoper krachtens een voor dan wel bij het sluiten van de koop op afstand gemaakt beding de bevoegdheid heeft, een zaak van gelijke kwaliteit en prijs te geven, komen de kosten van het terugzenden van de zaak in geval van ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1 ten laste van de verkoper.

De koper moet daarvan op duidelijke en begrijpelijke wijze worden kennis gegeven. De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, van wie een betaalkaart frauduleus is gebruikt in het kader van koop op afstand, kan niet worden verplicht tot betaling van de hem als gevolg van dat frauduleuze gebruik in rekening gebrachte bedragen, behoudens voor zover dat gebruik een gevolg is van een omstandigheid die aan hem kan worden toegerekend.

Het terzake reeds betaalde geldt als onverschuldigd betaald. Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie, ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand, aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is uitsluitend toegestaan, indien de desbetreffende persoon daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend onverminderd hetgeen is bepaald in lid 3.

Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen in het kader van de verkoop van een zaak mag deze gegevens gebruiken voor het overbrengen van communicatie ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand met betrekking tot eigen gelijksoortige zaken, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens.

Artikel 41, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing. Bij het gebruik van elektronische berichten ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand dienen te allen tijde de volgende gegevens te worden vermeld:. Het gebruik van andere dan de in lid 2 genoemde technieken voor communicatie op afstand voor het overbrengen van ongevraagde communicatie of het doen van ongevraagde mededelingen, ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand, aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is toegestaan, tenzij de desbetreffende persoon te kennen heeft gegeven dat hij communicatie of mededelingen waarbij van deze technieken gebruik wordt gemaakt, niet wenst te ontvangen.

Degene die ongevraagd communicatie overbrengt of mededelingen doet ter bevordering van de totstandkoming van een koop op afstand, neemt passende maatregelen om ten minste eenmaal per jaar de personen, bedoeld in lid 5, bekend te maken met de mogelijkheden tot het doen van een kennisgeving als bedoeld in lid 5.

De bekendmaking kan via een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze plaatsvinden. Aan de maatregelen, bedoeld in de leden 2 en 5, zijn voor de in die leden bedoelde personen geen kosten verbonden. De artikelen 46gh zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten op afstand tot het verrichten van diensten. In afwijking van lid 1 zijn de in dat lid genoemde artikelen niet van toepassing op de overeenkomst op afstand:.

In afwijking van lid 1 zijn de artikelen 46ce en 46f lid 1 niet van toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten die logies, vervoer, het restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding betreft, indien de dienstverlener zich er bij het sluiten van de overeenkomst toe verplicht, deze diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. Desalniettemin moet aan de wederpartij steeds het bezoekadres van de vestiging van de dienstverlener waar de wederpartij een klacht kan indienen, worden medegedeeld.

In afwijking van lid 1 is artikel 46d niet van toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten:. In geval van een overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten lopen de in artikel 46d lid 1, eerste en tweede volzin, bedoelde termijnen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Van deze afdeling kan niet ten nadele van de koper dan wel de wederpartij worden afgeweken.

De toepasselijkheid op de overeenkomst van een recht dat de door de richtlijn nr. Een koop kan ook op een vermogensrecht betrekking hebben. In dat geval zijn de bepalingen van de vorige afdelingen van toepassing voor zover dit in overeenstemming is met de aard van het recht. Hij die een nalatenschap verkoopt zonder de goederen daarvan stuk voor stuk op te geven, is slechts gehouden voor zijn hoedanigheid van erfgenaam in te staan. De koper moet aan de verkoper vergoeden hetgeen deze wegens de schulden en lasten der nalatenschap heeft betaald en hem voldoen hetgeen hij als schuldeiser van de nalatenschap te vorderen had.

Koop van rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken. In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:. De koop wordt schriftelijk aangegaan. De koopakte moet ten minste de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde gegevens bevatten.

De in lid 1 bedoelde, tussen partijen opgemaakte, akte of een afschrift daarvan moet aan de koper worden ter hand gesteld, desverlangd tegen afgifte aan de verkoper van een gedateerd ontvangstbewijs. De in lid 1 bedoelde akte moet zijn gesteld in de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde taal of talen. Gedurende tien dagen na de terhandstelling van de akte of een afschrift daarvan overeenkomstig artikel 48b lid 2 heeft de koper het recht de koop zonder opgave van redenen te ontbinden.

Indien de akte niet alle bij algemene maatregel van bestuur bepaalde gegevens vermeldt, wordt deze termijn verlengd met de tijd die is verstreken vanaf de terhandstelling van de akte of een afschrift daarvan totdat alle ontbrekende gegevens alsnog schriftelijk aan de koper zijn verstrekt, doch ten hoogste met drie maanden.

De koper oefent zijn in lid 1 bedoelde recht de overeenkomst te ontbinden uit door binnen de gestelde termijn een daartoe strekkende verklaring te richten tot de verkoper of tot degene die daartoe overeenkomstig het in de algemene maatregel van bestuur bepaalde in de akte is vermeld.

De verklaring wordt gedaan op een wijze die voor bewijs vatbaar is naar het volgens Nederlands internationaal privaatrecht toepasselijke recht. De gestelde termijn is in acht genomen, indien een schriftelijke verklaring binnen die termijn is verzonden. In geval van ontbinding overeenkomstig de leden is de koper aan de verkoper geen enkele vergoeding verschuldigd. De koper kan binnen de in artikel 48c lid 1 bedoelde termijn niet worden verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan.

Binnen deze termijn gedane vooruitbetalingen gelden als onverschuldigd betaald. Ontbinding van de koop overeenkomstig artikel 48c leden brengt van rechtswege en zonder dat de koper een boete is verschuldigd de ontbinding mee van een overeenkomst die ertoe strekt dat de verkoper aan de koper ten behoeve van de voldoening van de prijs een geldsom leent.

In geval van ontbinding van de koop overeenkomstig artikel 48c leden heeft de koper tevens het recht een ingevolge een overeenkomst tussen de verkoper en een derde aangegane overeenkomst die ertoe strekt dat de derde aan de koper ten behoeve van de voldoening van de prijs een geldsom leent, zonder boete te ontbinden.

Op de ontbinding overeenkomstig de voorgaande zin is artikel 48c lid 2 van overeenkomstige toepassing. Op de ontbinding overeenkomstig de leden is artikel 48c lid 3 van overeenkomstige toepassing. De verkoper moet aan een ieder die verzoekt om inlichtingen over de onroerende zaak of zaken waarop het in artikel 48a onder a bedoelde, door hem te koop aangeboden recht betrekking heeft, de volgende bescheiden ter hand stellen:.

In reclame voor de onroerende zaak of zaken waarop het in artikel 48a onder a bedoelde, door de verkoper te koop aangeboden recht betrekking heeft, moet worden medegedeeld dat de in het vorige lid bedoelde bescheiden verkrijgbaar zijn, alsmede waar zij verkrijgbaar zijn. Tot het aanbrengen van wijzigingen in het overeenkomstig lid 1 onder a ter hand gestelde ontwerp is de verkoper slechts bevoegd met wederzijds goedvinden, dan wel indien deze wijzigingen voortvloeien uit omstandigheden buiten zijn wil.

De verkoper moet wijzigingen als bedoeld in lid 3 mededelen voordat de koop wordt gesloten. Bovendien moeten zij uitdrukkelijk in de in artikel 48b lid 1 bedoelde akte worden vermeld.

De in lid 1 onder b bedoelde mededeling moet zijn gesteld in de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde taal. Van het bij of krachtens deze afdeling bepaalde kan niet ten nadele van de koper worden afgeweken. Aan de koper kan, indien de in de koop bedoelde onroerende zaak is gelegen op het grondgebied van een lid-staat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, de hem krachtens de richtlijn door het recht van die staat toegekende bescherming niet worden onthouden, ongeacht het recht dat de koop beheerst.

Ruil is de overeenkomst waarbij partijen zich verbinden elkaar over en weer een zaak in de plaats van een andere te geven. De bepalingen betreffende koop vinden overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat elke partij wordt beschouwd als verkoper voor de prestatie die zij verschuldigd is, en als koper voor die welke haar toekomt.

Uitoefening van het recht tot gebruik of verkoop brengt van rechtswege een verplichting van de zekerheidsnemer mee tot overdracht van gelijkwaardige goederen aan de zekerheidsgever, uiterlijk op het tijdstip waarop moet worden voldaan aan de vordering waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.

Het pandrecht strekt zich van rechtswege uit over de goederen die als gevolg van dit artikel in de plaats worden gesteld van de verbonden goederen. De verkoop van effecten geschiedt op een markt door tussenkomst van een tussenpersoon in het vak of ter beurze door die van een bevoegde tussenpersoon overeenkomstig de regels en gebruiken die aldaar voor een gewone verkoop gelden.

De artikelen , leden 1 en 2, , , en van Boek 3 zijn niet van toepassing. De regels betreffende pandrecht zijn op een zodanige overeenkomst en de uitvoering daarvan niet van toepassing of overeenkomstige toepassing. Schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt. Het tot een bepaalde persoon gericht schenkingsaanbod geldt als aangenomen, wanneer deze na er van kennis te hebben genomen het niet onverwijld heeft afgewezen.

Voor zover de schenking betrekking heeft op kleren, lijfstoebehoren, bepaalde lijfsieraden, bepaalde tot de inboedel behorende zaken en bepaalde boeken, kan worden volstaan met een door de schenker geheel met de hand geschreven, gedagtekende en ondertekende onderhandse akte. Indien een bevoegdheid is bedongen tot herroeping van een schenkingsovereenkomst als bedoeld in lid 1, kan deze herroeping behalve bij een tot de begiftigde gerichte verklaring ook bij een uiterste wilsbeschikking van de schenker zonder mededeling aan de begiftigde geschieden.

Een schenking is vernietigbaar, indien zij gedurende een ziekte van de schenker wordt gedaan hetzij aan een beroepsbeoefenaar op het gebied van de individuele gezondheidszorg die hem bijstand verleent, hetzij aan een geestelijk verzorger die hem gedurende de ziekte bijstaat. Ook is een schenking vernietigbaar indien zij gedurende een verblijf van de schenker in een voor de verzorging of verpleging van bejaarden of geestelijk gestoorden bestemde instelling wordt gedaan aan degene die de instelling exploiteert of die daarvan de leiding heeft of daarin werkzaam is.

Na het overlijden van de schenker kan de vernietiging van de schenking op grond van lid 1 of lid 2 mede plaatsvinden door een ieder die door de schenking nadeel lijdt. De vernietiging vindt slechts plaats voor zover deze nodig is tot opheffing van het nadeel van degene die zich op de vernietigingsgrond beroept. Een aanbod tot schenking dat de aanbieder ten tijde van zijn overlijden nog kon herroepen, komt, in afwijking van artikel van Boek 6, door zijn dood te vervallen, tenzij uit een overeenkomst of uit het aanbod zelf het tegendeel voortvloeit.

Is het aanbod bij wijze van uitloving voor een bepaalde tijd gedaan, dan komt het door het overlijden van de aanbieder binnen die tijd te vervallen, indien ten tijde van het overlijden een gewichtige reden tot herroeping als bedoeld in artikel lid 1 van Boek 6 bestond of het overlijden zelf een zodanige reden oplevert; alsdan is artikel lid 2 van Boek 6 van overeenkomstige toepassing.

Op schenkingen onder een ontbindende voorwaarde en een daarbij aansluitende schenking onder opschortende voorwaarde zijn de artikelen lid 1 en van Boek 4 van overeenkomstige toepassing. Een aanbod tot schenking dat door de dood van de aanbieder niet vervalt, kan niet worden aanvaard door iemand die op het tijdstip van overlijden van de aanbieder nog niet bestond.

Bij een aanbod tot schenking dat schriftelijk wordt gedaan, kan worden bepaald dat het geschonkene onder bewind zal staan. Het bewind heeft dezelfde rechtsgevolgen als een bij uiterste wilsbeschikking ingesteld bewind, met dien verstande dat. Een schenker is voor gebreken in het recht of voor feitelijke gebreken alleen aansprakelijk, wanneer hij deze niet heeft opgegeven ofschoon zij hem bekend waren, en de begiftigde deze gebreken niet ter gelegenheid van de aflevering van het geschonken goed had kunnen ontdekken.

Deze aansprakelijkheid strekt zich, behoudens in het geval van bedrog, niet uit tot schade geleden ten aanzien van het geschonken goed zelf. In de navolgende gevallen is een schenking, ongeacht of zij reeds is uitgevoerd, vernietigbaar:.

In lid 1, onder b, wordt mede verstaan onder misdrijf: Rechtsvorderingen tot vernietiging van de schenking op grond van artikel verjaren door verloop van een jaar, te rekenen van de dag waarop het feit dat grond tot vernietiging oplevert, ter kennis van de schenker is gekomen.

Na het overlijden van de schenker kan vernietiging van de schenking op grond van het in het vorige artikel bepaalde slechts plaatsvinden door een rechterlijke uitspraak en, in de gevallen genoemd in artikel lid 1, onder b en c, alleen indien het feit dat grond tot vernietiging oplevert, de dood van de schenker heeft veroorzaakt.

De bepalingen van deze titel zijn van overeenkomstige toepassing op andere giften dan schenkingen, voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van de handeling zich daartegen niet verzet. Als gift wordt aangemerkt iedere handeling die er toe strekt dat degeen die de handeling verricht, een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt. Zolang degene tot wiens verrijking de handeling strekt, de prestatie niet heeft ontvangen, noch daarop aanspraak kan maken, worden handelingen als bedoeld in de eerste volzin niet beschouwd als gift.

Is de begiftigde in verband met de gift gehouden een tegenprestatie te verrichten, dan is artikel lid 1, behoudens voor zover het artikel betreft, van toepassing, en gelden voorts de volgende twee leden.

In het geval, bedoeld in artikel lid 1, vervalt de gift niet, doch is zij vernietigbaar. De vernietiging werkt terug tot het overlijden van degene die de gift doet. De bevoegdheid tot vernietiging vervalt indien de begiftigde tijdig een aanvullende prestatie toezegt, die de handeling haar in artikel lid 2 bedoelde strekking ontneemt. Bovendien kan de rechter op verlangen van een erfgenaam of van de begiftigde, in plaats van de vernietiging uit te spreken, te dien einde de gevolgen van de handeling wijzigen.

Op handelingen die ten dele als gift, ten dele als nakoming van een natuurlijke verbintenis zijn te beschouwen, zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing.

De aanwijzing van een begunstigde bij een sommenverzekering wordt, wanneer zij is aanvaard of kan worden aanvaard, aangemerkt als een gift, tenzij zij geschiedt ter nakoming van een verbintenis anders dan een uit schenking. De artikelen , , , en zijn op deze giften niet van toepassing. Als waarde van een gift door begunstiging bij een sommenverzekering geldt de waarde van de daaruit voortvloeiende rechten op uitkering.

Indien de begunstiging slechts ten dele als gift wordt aangemerkt, geldt als waarde van de gift een evenredig deel van de waarde van de daaruit voortvloeiende rechten op uitkering. Het bedrag dat de verzekeraar krachtens de wet of een overeenkomst met de verzekeringnemer op de uitkering inhoudt, komt in de eerste plaats op de waarde van de gift in mindering.

Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Huur kan ook op vermogensrechten betrekking hebben. In dat geval zijn de bepalingen van deze afdeling en de afdelingen van toepassing, voor zover de strekking van die bepalingen of de aard van het recht zich daartegen niet verzet.

Indien de huurder recht heeft op de vruchten van de zaak, geldt dit recht als een genotsrecht als bedoeld in artikel 17 van Boek 5. De huurder verkrijgt dit recht van de dag van ingang van de huur af met dien verstande dat burgerlijke vruchten van dag tot dag berekend worden. De verhuurder is verplicht de zaak ter beschikking van de huurder te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is. De verhuurder heeft met betrekking tot gebreken van de zaak de in deze afdeling omschreven verplichtingen.

Een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft. Een feitelijke stoornis door derden zonder bewering van recht als bedoeld in artikel en een bewering van recht zonder feitelijke stoornis zijn geen gebreken in de zin van lid 2.

De uit deze afdeling voortvloeiende rechten van de huurder komen aan deze toe, onverminderd alle andere rechten en vorderingen. De verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen.

Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de kleine herstellingen tot het verrichten waarvan de huurder krachtens artikel verplicht is, en ten aanzien van gebreken voor het ontstaan waarvan de huurder jegens de verhuurder aansprakelijk is. Is de verhuurder met het verhelpen in verzuim, dan kan de huurder dit verhelpen zelf verrichten en de daarvoor gemaakte kosten, voor zover deze redelijk waren, op de verhuurder verhalen, desgewenst door deze in mindering van de huurprijs te brengen.

Hiervan kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken. De huurder kan in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van een gebrek een daaraan evenredige vermindering van de huurprijs vorderen van de dag waarop hij van het gebrek behoorlijk heeft kennis gegeven aan de verhuurder of waarop het gebrek reeds in voldoende mate bekend was om tot maatregelen over te gaan, tot die waarop het gebrek is verholpen. De huurder heeft geen aanspraak op huurvermindering terzake van gebreken die hij krachtens artikel verplicht is te verhelpen, of voor het ontstaan waarvan hij jegens de verhuurder aansprakelijk is.

Onverminderd de gevolgen van niet-nakoming van de verplichting van artikel is de verhuurder tot vergoeding van de door een gebrek veroorzaakte schade verplicht, indien het gebrek na het aangaan van de overeenkomst is ontstaan en aan hem is toe te rekenen, alsmede indien het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst aanwezig was en de verhuurder het toen kende of had behoren te kennen, of toen aan de huurder heeft te kennen gegeven dat de zaak het gebrek niet had.

Van de artikelen , leden 1 en 2, en kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen. Indien een gebrek dat de verhuurder ingevolge artikel niet verplicht is te verhelpen, het genot dat de huurder mocht verwachten, geheel onmogelijk maakt, is zowel de huurder als de verhuurder bevoegd de huur op de voet van artikel van Boek 6 te ontbinden.

Een verplichting van een der partijen tot schadevergoeding ter zake van een gebrek omvat mede de door het eindigen van de huur ingevolge lid 1 veroorzaakte schade. Wanneer tegen de huurder door een derde een vordering wordt ingesteld tot uitwinning of tot verlening van een recht waarmee de zaak waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, ingevolge die overeenkomst niet belast had mogen zijn, is de verhuurder na kennisgeving daarvan door de huurder gehouden in het geding te komen ten einde de belangen van de huurder te verdedigen.

De verhuurder moet aan de huurder alle door deze vordering ontstane kosten vergoeden, doch, als de kennisgeving niet onverwijld is geschied, alleen de na de kennisgeving ontstane kosten. Wanneer tegen de onderhuurder een vordering betreffende het ondergehuurde wordt ingesteld door de hoofdverhuurder, zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing op de onderverhuurder. Voor de toepassing van artikel 2.

Die Mophla-Händler dominierten den Kaurihandel bis zur ersten Hälfte des Danach wurde die Kaurischnecke von bengalischen Händlern direkt gehandelt. Während der Periode des Mogulreichs blieb in Bengalen die Kaurischnecke das Zahlungsmittel für Geschäfte mit geringerem Wert, unter anderem weil es die Herrscher des Mogulenreichs versäumt hatten, in dieser Provinz ein System des Trimetallismus drei verschiedene Münzsysteme mit drei unterschiedlich wertvollen Metallen einzuführen.

In Bengalen hatten die Kaurischnecken einen drei- bis viermal so hohen Wert wie auf den Malediven. Jahrhundert begannen die Portugiesen mit der Verschiffung von Kaurischnecken nach Bengalen.

Später stiegen auch die Briten und besonders die Britische Ostindien-Kompanie in den Kaurihandel ein. Teils verschifften sie die Kauris nach Bangalen, teils über den Hafen von Chittagong weiter nach Europa. Im Kaiser-Wilhelms-Land Deutsch-Neuguinea galt die Reichsmark als gültiges Zahlungsmittel, parallel dazu lief bei den indigenen Völkern noch das traditionelle Kauri-Muschelgeld um. In Papua-Neuguinea wurde das Kaurigeld bis ins Hochland gehandelt.

Dann kam es zwischen und zu einem Platzen der Kauri-Inflationsblase. Dieser Zeitraum fällt mit dem Zustrom australischer Arbeiter für die Goldminen in Papua-Neuguinea zusammen und dem gleichzeitig stark zunehmenden Import der Kaurischnecke als Zahlungsmittel. Mit den Kaurischnecken wurden unter anderem die Arbeitskräfte bezahlt. Der Zweite Weltkrieg unterbrach den Import der Kaurischnecken, der danach jedoch wieder stark zunahm.

In Ozeanien findet sich Kaurigeld nur vereinzelt, da es dort eine starke Konkurrenz durch verschiedene Arten von Muschelgeld gab. Obwohl Kaurischnecken auch auf den meisten Pazifikinseln zu finden waren, verkörperten sie dort keinen Wertstandard, wie in Asien oder Afrika, wo Kaurischnecken an die Stelle von Geld traten.

In Aserbaidschan waren Kaurischnecken in ihrer Eigenschaft als Kaurigeld bis ins Kaurischnecken wurden bereits in den vordynastischen Gräbern in Ägypten v. Kaurigeld gab es spätestens ab dem Jahrhundert in Afrika, also bereits einige Jahrhunderte vor dem Beginn der europäischen Kolonialzeit in Afrika.

Vor dem Kaurigeld zirkulierten in Afrika bereits seit dem 5. Jahrhundert vor Christus Münzen. Jahrhunderts fanden das Kaurigeld längs der Küsten West- und Ostafrikas. Auch dort wurden dann die handlichen, schönen Muscheln zum Zahlungsmittel.

Leo Africanus — ca. Jahrhundert einen starken Aufschwung nahm, als die Zuckerrohrplantagen in Amerika dringend sehr viele Arbeitskräfte brauchten. Portugiesische, niederländische und englische Händler kauften die Kaurischnecken an den Küsten von Indien, transportierten sie mit ihren Schiffen — mit Umwegen — nach Guinea, wo die Kaurischalen mit Gewinn verkauft wurden. Im Mittelalter hatte Venedig die Zufuhr von Kaurischnecken nach Nordafrika in der Hand, es hatte den Kaurihandel monopolisiert und war bis zum Wegen ihrer Form wurden Kaurischnecken in Afrika, aber auch anderswo, oft als Symbole der weiblichen Sexualität angesehen.

In Afrika war es ein weit verbreiteter Mythos im Zusammenhang mit dem Sklavenhandel, dass sich Kaurischnecken von getöteten Sklaven ernähren, die als Köder im Wasser versenkt wurden. Kaurischnecken wurden im 9. Jahrhundert von arabischen Händlern entlang der ostafrikanischen Küste gegen Gold und Elfenbein eingetauscht, später bis Ende des Jahrhunderts von den Europäern.

Arabische Händler brachten die Kaurischnecke von der ostafrikanischen Küste den Sudan nach Oberguinea und über Mauretanien und bis zu den Berbern im Atlasgebirge.

Bis weit ins Jahrhundert war das Kaurigeld in Ostafrika verbreitet, besonders auf Sansibar und in Äthiopien. Dazu wurde in Lagos eine Faktorei angelegt.

Das Hauptbüro war in Sansibar. Besonders erfolgreich war der Kaurischneckenhandel der Firma. Kaurischnecken spielten auch im Handel, besonders mit Leinen, zwischen Sansibar und Hamburg eine Rolle. Sansibar war lange Zeit das Haupthandelszentrum für die Kaurischnecken. Nachdem die Geld-Kaurischnecke wegen der starken Ausbeutung in ihren natürlichen Verbreitungsgebieten rar wurde, verlagerte sich der Kaurigeldhandel auf die Gewinnung der sehr ähnlichen Ring-Kaurischnecke.

Eine Perle wurde dem Wert von Kaurischnecken gleichgesetzt. Noch vor den Perlen gab es kleine Elfenbeinscheiben — singa genannt. Eine Scheibe wurde ebenfalls dem Wert von Kaurischnecken gleichgesetzt. Während der Herrschaft von Ssemakookiro Nabbunga Wasajja, König von Buganda — erreichten Handelsgüter wie dunkelblaue Baumwollkleidung, Kupferdrähte und Kaurischnecken von der ostafrikanischen Küste aus das Hinterland von Buganda.

Der indigenen Bevölkerung in Uganda war unter der Kolonialherrschaft erlaubt, ihre Steuern in Kauris zu bezahlen. März wurden jedoch Kauris nicht mehr von der britischen Kolonialmacht zur Bezahlung der Steuern akzeptiert. Der Umrechnungskurs betrug damals eine Rupie für Kauris. Juli bekannt wurde, dass ganze Bootsladungen mit Kaurischnecken aus Deutsch-Ostafrika heute hauptsächlich Tansania nach Uganda unterwegs waren, wurden alle weiteren Importe von Kaurischnecken nach Uganda untersagt.

Trotzdem wurde das Kaurigeld nur langsam verdrängt. Bis verschwand das Kaurigeld nicht völlig, es wurde besonders für den Kleinhandel weiter verwendet, parallel zur Indischen Rupie , die über Kenia nach Uganda gekommen war, später kam die Silber-Rupie der Imperial British East Africa Company dazu. Der Gesamtwert der weiter zirkulierenden Kaurischnecken wurde auf umgerechnet Kauris dienten fast im ganzen Sudan als Geld.

Wegen der Inflation des Kaurigelds, wo das Kaurigeld einst sehr geschätzt wurde, überstieg der Transportaufwand irgendwann den Wert der Kaurischnecke. Die Sklaven, die die Kaurischnecken über die sehr weiten Distanzen im Sudan transportieren mussten, waren letztendlich in ihrem Unterhalt teurer, als der Wert der transportierten Ladung.

In Äthiopien waren Kauris in entlegenen Landesteilen noch sehr lange in Gebrauch. Die Verwendung von Kaurigeld in einigen Gebieten Westafrikas reicht bis mindestens in das Jahrhundert nahm die die Verwendung von Kaurigeld im Sklavenhandel wieder stark ab, stattdessen wurde das Kaurigeld immer stärker im Handel mit Palmöl verwendet.

In Westafrika zirkulierten Kaurischnecken nur in einem begrenzten Gebiet: Ausgenommen davon war die Küste von Oberguinea und das nördlich davon gelegene Gebiet, obwohl an der Küste von Gambia sehr viele Kaurischnecken ihren natürlichen Lebensraum haben. Aber obwohl der Zustrom von Kaurimuscheln nach Westafrika zunahm, behielt das Kaurigeld seinen Wert, da es auf einen sich stark ausweitenden Handel traf.

Jahrhunderts, gab es zwischenzeitlich Perioden in denen das Kaurigeld abgelehnt wurde. Die Verwendung von Kaurigeld in Westafrika begann zwischen und Gold und Metallmünzen waren in dieser Region bereits lange vorher in Gebrauch gewesen. Polanyi [37] sieht die Einführung der Kauriwährung als ein Instrument der Steuererhebung.

Auch lokale Berichte erzählen, dass das Kaurigeld eine Erfindung des Staates war. Beispielsweise wurde auf den Märkten im Königreich Dahomey die Einführung des Kaurigeldes durch den König erzwungen, ebenso wurde in Bornu das Kaurigeld auf staatliche Initiative hin als Steuer eingeführt. Sie werden im Land des Mani-Kongo als Geld verwendet. Von bis war in Guinea der Cauri die Untereinheit des Syli. Der Syli war unterteilt in Cauri.

Der Name des Cauri war vom Kaurigeld abgeleitet. Umstritten ist, ob Kaurigeld in Westafrika als staatliches Geld offiziell festgelegt wurde oder ob es sich unkontrolliert ausbreitete. Die Ausbreitungsgrenzen des Kaurigeldes in Westafrika sahen jedenfalls so aus, als ob sie von einer Verwaltungsautorität gezogen worden waren.

In Westafrika waren die Kaurischnecken nicht unbegrenzt zu bekommen. Sie hatten dort nicht ihren natürlichen Lebensraum und der Staat unterband die freie Einfuhr von Schiffsladungen mit Kaurischnecken.

Das Kaurigeld war bereits über ein Jahrhundert vor dem atlantischen Sklavenhandel der Europäer in weiten Teilen Westafrikas in Gebrauch. Jedoch war die Zunahme des Sklavenhandels im Jahrhundert ein Hauptgrund dafür, dass der Import von Kauris im gleichen Zeitraum ein Rekordniveau erreichte. Bis beherrschten die Niederländer den Kaurihandel, danach nahm der Kaurihandel der Holländer bis ab und wurde von ihnen eingestellt, da die Koalitionskriege die Handelstätigkeit der Niederländer zugrunde richteten.

Bis kontrollierten danach die Briten den Kaurihandel, bis der Sklavenhandel auf britischen Schiffen verboten wurde Abolitionismus. Danach brach der Kaurihandel von Indien nach Europa und von Europa nach Westafrika zeitweise ein, bis durch die Zunahme der Palmöl -Ausfuhr aus Westafrika der Bedarf an Kaurischnecken als Gegenleistung wieder stark anstieg.

Palmöl wurde in der stark wachsenden Industrie Europas während der Gründerzeit unter anderem als Grundlage für Schmierstoffe gebraucht. Zwischen und waren Seinen Höhepunkt erreichte der Kaurihandel ungefähr bis Zwischen und verschifften fünf deutsche und französische Firmen insgesamt Danach machten die dramatisch fallenden Kauripreise den Kaurihandel unattraktiv, so dass er eingestellt wurde.

Im Reich Bornu heute Nigeria wurde die Kauriwährung eingeführt. Doch wurden diese nach dem Jahrhundert von dem wertvolleren Goldstaub als Zahlungsmittel ersetzt. Ghana hatte zu verschiedenen Zeiten im Jahrhundert andere Zahlungsmittel, die als Primitivgeld verwendet wurden, wie Goldstaub, Sklaven und verschiedene Formen von Eisenwährungen. Wenn auch in geringen Mengen, so gelangte das Kaurigeld auch nach Mittelasien und sogar bis Europa. Nach anderen Autoren wird die Geldfunktion der Kaurischnecken in Europa bezweifelt und ihnen nur eine Schmuckfunktion in Europa und Mittelasien zugestanden.

Die Kaurischnecken gelangten von dem Malediven, später auch Sansibar, nicht direkt nach Westafrika, sondern über einen Umweg über Europa. Geschuldet war dieser nur scheinbare Umweg den Routen der damaligen Segelschiffe. Wegen der vorherrschenden Winde segelten die Schiffe auf ihrer Rückreise nach der Umrundung des Kaps der Guten Hoffnung der Sueskanal wurde erst eröffnet weit in den West- Atlantik hinaus.

Dabei die westafrikanische Küste anzulaufen, war segeltechnisch nicht sehr praktikabel. Deshalb wurden die Kaurischnecken auf die Märkte in Europa gebracht und erst von dort nach Westafrika verschifft. Der Preis der Kaurischnecken in Europa bestimmte damit indirekt den Wert eines Sklaven, der dann über den Atlantik nach Amerika verschifft wurde. Wichtige europäische Städte für den internationalen Kaurihandel waren im Jahrhundert London, Lissabon , Hamburg und Amsterdam.

Der Hauptlieferant war die Niederländische Ostindien-Kompanie. Haupteinkäufer der Kaurischnecke auf dem europäischen Markt waren die britische Royal African Company und private Kaufleute, die im Afrikahandel engagiert waren.

Die Kauris wurden auf dem Landweg durch die Sahara oder auf dem Seeweg nach Westafrika transportiert, wo sie gegen Sklaven und Palmöl gehandelt wurden. Danach wurden jahrelang die Geldkauris an der britischen Küste angespült, so dass einige schon glaubten, die Kauris seien in dem Gebiet heimisch. Das englische Verb to shell out im Sinne von freigiebig verteilen oder bezahlen , auch für blechen, berappen, löhnen , leitet sich von der Geldfunktion der Kaurischnecken und anderer Formen von Molluskengeld und Muschelgeld ab.

Im Nordwesten der russischen Gebiete ersetzten Kauris während der münzlosen Zeiten vom Sie wurden bei archäologischen Ausgrabungen als Grabgeld in der Gegend von Weliki Nowgorod und Pskow gefunden, auch Depotfunde von Kaurischnecken sind in der Region bekannt. Neben Kaurigeld waren für kleine Wertbeträge auch Glasperlen in Gebrauch, die auch in Depotfunden anzutreffen sind. In Nordosteuropa und auch in Russland wurden Geldkauris manchmal in Hortfunden gemeinsam mit arabischen Münzen und westeuropäischen Münzen gefunden.

Kaurischnecken wurden in Mounds indianischen Begräbnishügeln und frühen Begräbnisstätten Nordamerikas gefunden. Wahrscheinlich stammen aus diesem Tauschhandel Kaurischnecken, die in einem Mound in der Nähe von Peterborough Ontario gefunden wurde.

Fünf Geld-Kaurischnecken wurden in einem Mound in Alabama gefunden, der wahrscheinlich noch angelegt wurde, bevor Europäer in diese Region kamen. Es wird vermutet, dass die ersten Spanier, die nach Amerika kamen — vielleicht sogar schon mit der Expedition von Christoph Kolumbus — die Geldkauris als Tauschware mit sich führten.

Kolumbus erwähnt in seinen Tagebüchern jedoch nichts von Kauris. Europäische Siedler und Händler brachten die Kaurischnecken aus dem Indopazifik, sowohl Monetaria moneta als auch Monetaria annulus , nach Nordamerika, wo sie bereitwillig von den indigenen Völkern im Tauschhandel akzeptiert wurden. Geld muss haltbar sein, muss sich tragen lassen Steingeld beispielsweise lässt sich fast nicht tragen , muss teilbar sein und darf nur schwer zu fälschen sein.

Diese Kriterien wurden von Edelmetallen am besten erfüllt. Die Vorteile des Kaurigeldes waren, dass das Gehäuse der Kaurischnecke sehr haltbar ist. Sie geht fast nie kaputt und kann deshalb über mehrere Generationen weitergegeben oder vererbt werden.

Wegen ihres relativ hohen Gewichtes je Werteinheit können Kaurischnecken nicht so einfach durch einen Diebstahl verloren gehen, wie das bei Papiergeld oder Goldmünzen der Fall ist. Ein weiterer Vorteil des Kaurigeldes war, dass es nur eine begrenzte Bezugsquelle gab, die Malediven, die noch dazu fern von Afrika oder China war.

Erst nach der Erfindung des Porzellans in Europa wäre eine Fälschung der Porzellanschnecken theoretisch möglich gewesen. Das Kaurigeld wurde über Landesgrenzen hinweg akzeptiert, ein Geldwechsel war nicht erforderlich, lediglich der Wert der Kauris variierte von Land zu Land.

Om aandelen te kunnen kopen is het nodig dat je je registreert bij Skyway Capital. Je hebt meerdere mogelijkheden. Je kunt aandelen kopen en in 1 keer betalen:. Je koop aandelen, die hebben straks een nominale waarde van dollar, je krijgt nu 25 dollar korting en je betaalt op dit moment 21 april 15 dollar. Betalen kun je op verschillende manieren. De veelgebruikte internetbanken, maar ook reguliere creditcard.

Op 9 juli kostte een aandeel Apple 21 cent. Deze week is hij gesloten rond de dollar. Een simpel rekensommetje laat zien dat je veel geld had kunnen verdienen.

Als we alles toch eens van tevoren weten. Skyway loopt al vanaf en in het begin waren wij zeer sceptisch. Nu we zien wat er allemaal gebeurt hebben wij het gevoel gekregen dat wij de boot niet willen missen. Wij durven deze investering wel aan. Ook meedelen in de verwachte koersstijgingen, maak dan hier een account:.